הצהרת הון לרשות המיסים

הצהרת הון

הצהרת הון מדווחת עפ"י דרישת רשות המיסים.

בהצהרת ההון מדווחים את כל ההון לסוף שנת המס שבה נדרשת.

הגשת הדוח

להצהרת ההון יש לדווח על יתרות עו"ש, קופ"ג ,חסכונות, השקעות שונות וני"ע, דירות, נדל"ן רכבים, הלוואת משכנתא וכו'…..

הצהרת ההון נדרשת לרוב בעת פתיחת עסק (ה"ה ראשונה) וכן בכל 4-6 שנים.

הצהרת ההון הינה בדיקה של רשות המס על שינויים במצב הכלכלי של העוסק בין השנים והשוואתם לגידול או קיטון עפ"י הצהרת ההכנסה בדוח השנתי.

* הצהרת ההון יש להגיש בתוך 120 יום ממועד קבלתה

* רשימה מפורטת תינתן בעת הדרישה להצהרת ההון